23. 1. 2020  0:42 Miloš
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Miroslav Hagara, PhD. – FEI D-RE ext [roč 5]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektroniky a fotoniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Miroslav Hagara
Študijný program:Rádioelektronika
Študijný odbor:5.2.13. elektronika
Evidenčné číslo:FEI-10845-1914
ID študenta:1914
Vedúci práce:doc. Ing. Peter Kulla, PhD.
Konzultant:doc. Ing. Peter Kulla, PhD.
Miesto vypracovania:Katedra rádioelektroniky
  
Názov práce:NOVÁ METÓDA DETEKCIE HRÁN V 1-D OBRAZOCH SO ZVÝŠENOU PRESNOSŤOU
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:- Navrhnúť novú metódu detekcie hrán so zvýšenou presnosťou pre 1-D obrazy založenú na aproximácii obrazu v okolí hrany vhodnou aproximačnou funkciou (modelom hrany).
- Pre zvolenú aproximačnú funkciu (model hrany) vybrať vhodnú účelovú funkciu a navrhnúť spôsob odhadu počiatočných hodnôt parametrov aproximačnej funkcie, ktoré sú potrebné pri iteračnej metóde hľadania minima alebo maxima účelovej funkcie.
- Pomocou simulácie a experimentov porovnať navrhnutú metódu detekcie hrán so zvýšenou presnosťou pre 1-D obrazy s doteraz najčastejšie používanými metódami.
- Určiť aký počet vzoriek obrazovej funkcie je optimálny z hľadiska presnosti detekcie hrany.
  
Dátum zadania:01. 10. 2006
  
Dátum odovzdania:30. 09. 2012Ing. Miroslav Hagara
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
garantka študijného programu