May 25, 2020   8:37 p.m. Urban
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Peter Chvála – FME B-AMAM den [term 2, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 
Strojnícka fakulta
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Peter Chvála
Študijný program:aplikovaná mechanika a mechatronika
Študijné odbory: strojárstvo, kybernetika
Evidenčné číslo:
SjF-13430-49277
ID študenta:
49277
Vedúci práce:
prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Miesto vypracovania:Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
  
Názov práce:
Návrh technického riešenia podvozkovej časti mobilného robota
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Spracujte prehľad a navrhnite vhodné technické riešenie podvozkovej časti mobilného robota s pracovným ramenom, určeného na pohyb po upravenej ploche.
2. Optimalizujte riešenie z pohľadu hmotnosti, príkonu hnacích motorov, pohyblivosti a výdrže napajácich baterií.
3. Navrhnuté riešenie spracujte až po úroveň potrebnej výrobnej dokumentácie.
 
 
Rozsah práce:40 - 50 strán
  
Dátum zadania:
15. 02. 2010
 
 
Dátum odovzdania:11. 06. 2010Ing. Peter Chvála
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ladislav Starek, CSc.
garant študijného programu