Feb 16, 2020   11:53 p.m. Ida, Liana
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Eva Holičová – FME B-VSMK den [term 4, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav technológií a materiálov
 Strojnícka fakulta
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Eva Holičová
Študijný program:výrobné systémy a manažérstvo kvality
Študijné odbory:5.2.50. výrobná technika, 5.2.57. kvalita produkcie
Evidenčné číslo:SjF-13439-57676
ID študenta:57676
Vedúci práce:doc. Ing. Pavol Sejč, CSc.
Miesto vypracovania:Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Zvariteľnosť polypropylénu so zmesným podielom recyklátu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Termoplasty – rozdelenie, výroba, vlastnosti a použitie.
2. Vplyv recyklátu na vlastnosti termoplastov.
3. Technológie zvárania termoplastov – princíp výroby zvarového spoja, základné technológie zvárania horúcim plynom, horúcim telesom (princíp, technické vybavenie, aplikácie).
4. Hodnotenie kvality zvarových spojov – chyby zvarových spojov, príčiny ich vzniku, vplyv recyklátu na mechanické vlastnosti (pevnosť) zvarových spojov.
  
Rozsah práce:40
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:11. 06. 2011Ing. Eva Holičová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
garant študijného programu