Mar 30, 2020   2:48 p.m. Vieroslava
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Vladimír Podmajerský – FME B-VSMK den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
 Strojnícka fakulta
2011/2012
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Vladimír Podmajerský
Študijný program:výrobné systémy a manažérstvo kvality
Študijné odbory:5.2.50. výrobná technika, 5.2.57. kvalita produkcie
Evidenčné číslo:SjF-13439-68920
ID študenta:68920
Vedúci práce:Ing. Miroslav Horvát
Miesto vypracovania:ÚSETM
  
Názov práce:Štruktúra systému na obrábania materiálov ultrazvukovým vodným lúčom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Literárna a patentová rešerš
2. Popis systémov a druhov generovania vodného lúča
3. Štruktúra prvkov a komponentov ultrazvukom modulovaných zariadení
4. Výhody, prednosti a perspektívy - možnosti vývoja a zdokonalovania
technológie
  
Dátum zadania:13. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:04. 06. 2012Ing. Vladimír Podmajerský
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
garantka študijného programu