22. 10. 2020  23:50 Sergej
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Adam Petruf – SjF B-VSMK pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
 Strojnícka fakulta
2011/2012
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Adam Petruf
Študijný program:
výrobné systémy a manažérstvo kvality
Študijné odbory:
5.2.50. výrobná technika, 5.2.57. kvalita produkcie
Evidenčné číslo:
SjF-13439-69032
ID študenta:
69032
Vedúci práce:
Ing. Lucia Ploskuňáková
Miesto vypracovania:
ÚSETM
 
 
Názov práce:
Opätovné použitie elektrozariadení a elektroniky
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
1, Analýza súčasného stavu elektroodpadu
2, Opätovné použitie elektroodpadu vo svete a na Slovensku
3, Návrh systému pre opätovné použitie elektrických zariadení a elektroniky
 
 
Dátum zadania:
13. 02. 2012
 
 
Dátum odovzdania:
04. 06. 2012Ing. Adam Petruf
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, CSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
garantka študijného programu