16. 10. 2019  1:52 Vladimíra
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Dávid Lucký – SjF I-ALSM-SZ den [sem 2, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Dávid Lucký
Študijný program:automobily, lode a spaľovacie motory
Študijný odbor:5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Evidenčné číslo:SjF-5232-30395
ID študenta:30395
Vedúci práce:doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Konzultant:Ing. Jozef Klobučník - PPS Group, a.s. Detva
Miesto vypracovania:Oddelenie konštruovania a mobilných pracovných strojov (ÚDTK SjF)
  
Názov práce:Konštrukčný návrh hĺbkového rýpacieho zariadenia s teleskopickou násadou pre rýpadlo-nakladač na platforme modulov HON 200
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analýza súčasného stavu na slovenskom trhu v oblasti rýpadlo nakladačov.
2. Konštrukčný návrh rýpacieho zariadenia, funkčné výpočty pracovného zariadenia.
3. Pevnostné výpočty presuvného a otočného kozlíka, výložníka, kontrola stability.
4. Výkresová dokumentácia: -celková zostava stroja, diagram pracovných dosahov
-zostava pracovného zariadenia
-výkresy odliatkov presuvného a otočného kozlíka.
  
Rozsah práce:60 strán
  
Dátum zadania:29. 01. 2010
  
Dátum odovzdania:11. 06. 2010Ing. Dávid Lucký
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.
garant študijného programu