Aug 22, 2019   6:30 a.m. Tichomír
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. František Kostroš – FIIT I-PKSS2 den [term 2, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     garant študijného programu
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra telekomunikácií
 Fakulta informatiky a informačných technológií
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. František Kostroš
Študijný program:počítačové a komunikačné systémy a siete
Študijný odbor:9.2.4. počítačové inžinierstvo
Evidenčné číslo:FIIT-13428-20863
ID študenta:20863
Vedúci práce:Ing. Peter Trúchly, PhD.
  
Názov práce:Program pre spracovanie NMEA viet
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Samostatnou výskumnou a vývojovou činnosťou v rámci predmetov Diplomový projekt I, II, III vypracujte diplomovú prácu na tému, vyjadrenú vyššie uvedeným názvom tak, aby ste dosiahli tieto ciele:
Všeobecný cieľ:
Vypracovaním diplomovej práce preukážte, ako ste si osvojili metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov, schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi študovaného odboru využívanými v príslušnej oblasti a schopnosť samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení a k tvorbe modelov.
Špecifický cieľ:
Vytvorte riešenie, zodpovedúce návrhu textu zadania, ktorý je prílohou tohto zadania. Návrh bližšie opisuje tému vyjadrenú názvom. Tento opis je záväzný, má však rámcový charakter, aby vznikol dostatočný priestor pre Vašu tvorivosť.
Riaďte sa pokynmi Vášho vedúceho.
Pokiaľ v priebehu riešenia, opierajúc sa o hlbšie poznanie súčasného stavu v príslušnej oblasti alebo o priebežné výsledky Vášho riešenia alebo o iné závažné skutočnosti, dospejete spoločne s Vaším vedúcim k presvedčeniu, že niečo v texte zadania a/alebo v názve by sa malo zmeniť, navrhnite zmenu. Zmena je spravidla možná len pri dosiahnutí kontrolného bodu.
  
Dátum zadania:16. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:12. 05. 2010Ing. František Kostroš
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
vedúci pracoviska