Oct 22, 2020   2:21 p.m. Sergej
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Roman Vaňúr – MTF I-AIA den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Roman Vaňúr
Študijný program:
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Študijné odbory:5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika
Evidenčné číslo:MTF-17392-37084
ID študenta:
37084
Vedúci práce:
prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Konzultant:
Ing. Ondrej Vlkovič
Miesto vypracovania:
UIAM MTF STU v Trnave
  
Názov práce:
Návrh a realizácia modulu informačného systému pre firmu Shark s využitím UML a UP
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
1. Vytvorte model firemných procesov v notácii BPMN a špecifikujte katalóg užívateľských požiadaviek.
2. Vykonajte analýzu problémovej oblasti a vytvorte model systému s využitím UML a metodiky UP.
3. Vykonajte dátovú analýzu a vytvorte databázu pre IS.
4. Čiastkovo implementujte Váš návrh vo zvolenom programovacom jazyku.
5. Otestujte vyvíjanú aplikáciu a vypracujte základnú projektovú dokumentáciu.
  
Dátum zadania:18. 02. 2011
 
 
Dátum odovzdania:06. 05. 2011Ing. Roman Vaňúr
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
garant študijného programu