6. 4. 2020  14:57 Irena
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Martin Dlhý – MTF I-AIA den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Martin Dlhý
Študijný program:aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Študijné odbory:5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika
Evidenčné číslo:MTF-17392-66796
ID študenta:66796
Vedúci práce:doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Miesto vypracovania:UIAM MTF STU v Trnave
  
Názov práce:Analýza a návrh dátového skladu priemyselného podniku
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Opíšte problematiku dátových skladov.
2. Analyzujte problémovú oblasť, pre ktorú navrhnete dátový sklad.
3. Vyberte vhodnú schému a navrhnite multidimenzionálny model.
4. Vás návrh čiastočne implementujte vo vývojovom prostredí Oracle Warehouse Builder.
5. Zhodnoťte Váš návrh.
  
Dátum zadania:18. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:06. 05. 2011Ing. Martin Dlhý
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
garant študijného programu