Sep 22, 2019   5:40 a.m. Móric
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Juraj Kaba – MTF I-AIA den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Juraj Kaba
Študijný program:aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Študijné odbory:5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika
Evidenčné číslo:MTF-17392-37398
ID študenta:37398
Vedúci práce:prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Konzultant:Ing. Ondrej Vlkovič
Miesto vypracovania:UIAM MTF STU v Trnave
  
Názov práce:Návrh modelu automatického testovania softvéru v UML
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analyzujte súčasný stav problematiky automatického testovania softvéru.
2. Identifikujte a analyzujte problémovú oblasť.
3. Navrhnite model automatického testovania softvéru pre vybrané testovacie techniky a stratégie s využitím UML.
4. Verifikujte Vami navrhnutý model testovania softvéru.
  
Dátum zadania:18. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:06. 05. 2011Ing. Juraj Kaba
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
garant študijného programu