May 25, 2020   8:42 p.m. Urban
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Pavol Hustý – MTF I-AIA comb [term 2, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Pavol Hustý
Študijný program:
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Študijné odbory:
5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika
Evidenčné číslo:
MTF-17392-60129
ID študenta:
60129
Vedúci práce:prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Konzultant:
Ing. Igor Halenár
Miesto vypracovania:
UIAM MTF STU v Trnave
  
Názov práce:
Návrh a realizácia terminálovej siete na báze protokolu LTSP
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Analyzujte problémovú oblasť.
2. Popíšte možnosti využitia LTSP protokolov pri realizácii terminálových sietí.
3. Na základe zistených skutočností navrhnite konfiguráciu jednotlivých prvkov siete a špecifikujte konfiguráciu servera a navrhnite koncové zariadenia.
4. Implementujte návrh riešenia v praxi.
5. Zhodnoťte navrhované riešenie.
  
Dátum zadania:
18. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:
07. 05. 2010Ing. Pavol Hustý
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
garant študijného programu