Apr 7, 2020   10:57 p.m. Zoltán
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Boris Drinka – MTF I-AIA den [term 2, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Boris Drinka
Študijný program:aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Študijné odbory:5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika
Evidenčné číslo:MTF-17392-33064
ID študenta:33064
Vedúci práce:doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
  
Názov práce:Zjednodušenie tvorby informačných systémov vo vývojovom prostredí Lazarus
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Vykonajte analýzu problémovej oblasti.
2. Popíšte spôsob vytvárania komponent v Lazaruse.
3. Navrhnite komponenty na zjednodušenie vytvárania informačných systémov.
4. Implementujte navrhnuté riešenie.
5. Zhodnoťte výsledky práce.
  
Dátum zadania:18. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:07. 05. 2010Ing. Boris Drinka
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
garant študijného programu