Sep 23, 2019   9:15 a.m. Zdenka
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Miroslav Lukáč – MTF I-AIA den [term 2, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Miroslav Lukáč
Študijný program:aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Študijné odbory:5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika
Evidenčné číslo:MTF-17392-57399
ID študenta:57399
Vedúci práce:prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Miesto vypracovania:ÚIAM MTF STU v Trnave
  
Názov práce:Databázová aplikácia v prostredí web (pre spoločnosť s ručením obmedzeným)
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Špecifikujte požiadavky na systém.
2. Vykonajte analýzu problémovej oblasti a vytvorte model systému s použitím nástrojov UML.
3. Vytvorte ERM, transformujte ho do RM, normalizujte a implementujte ho.
4. Navrhnite používateľské rozhranie systému a implementujte systém.
5. Vypracujte dokumentáciu (hardverová štúdia, bezpečnostná politika, testovacie protokoly, príručka používateľa).
  
Dátum zadania:18. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:07. 05. 2010Ing. Miroslav Lukáč
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
garant študijného programu