25. 2. 2020  22:53 Frederik
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Erika Fedorová – MTF I-AIA komb [sem 2, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Erika Fedorová
Študijný program:aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Študijné odbory:5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika
Evidenčné číslo:MTF-17392-13272
ID študenta:13272
Vedúci práce:doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Konzultant:Ing. Jaroslav Zeman
Miesto vypracovania:UIAM MTF STU v Trnave
  
Názov práce:Analýza a využitie metrík použiteľnosti pri testovaná SW
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analyzujte súčasný stav v oblasti metrík použiteľnosti.
2. Vyberte reprezentačnú skupinu SW metrík vhodných pre potreby hodnotenia použiteľnosti.
3. Vyberte si oblasť uplatnenia metrík použiteľnosti a prispôsobte dané metriky potrebám danej oblasti.
4. Vyhodnoťte vhodnosť využitia metrík vo Vami zvolenej oblasti.
5. Zhodnoťte prínos Vášho riešenia.
  
Dátum zadania:18. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:07. 05. 2010Ing. Erika Fedorová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
garant študijného programu