5. 4. 2020  7:17 Miroslava
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Marek Jančula – MTF I-AIA den [sem 2, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Marek Jančula
Študijný program:aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Študijné odbory:5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika
Evidenčné číslo:MTF-17392-24200
ID študenta:24200
Vedúci práce:doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Konzultant:Ing. Martin Juhás
Miesto vypracovania:UIAM MTF STU v Trnave
  
Názov práce:Identifikácia proporcionálnych kmitavých sústav s dopravným oneskorením pomocou nástroja MATLAB
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analyzujte proporcionálne kmitavé sústavy s DO a definujte ich parametre.
2. Využite zvolenú metódu na identifikáciu náhodnej P kmitavej sústavy s DO.
3. Vytvorte matematický a simulačný model reálnej P kmitavej sústavy s DO.
4. Aplikujte zvolenú metódu identifikácie pomocou nástroja MATLAB.
5. Zhodnoťte prínosy riešenia.
  
Dátum zadania:18. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:07. 05. 2010Ing. Marek Jančula
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
garant študijného programu