24. 1. 2020  7:05 Timotej
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Vladimír Rau – MTF I-MI den [sem 2, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav materiálov
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Vladimír Rau
Študijný program:materiálové inžinierstvo
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-13553-30420
ID študenta:30420
Vedúci práce:Ing. Pavol Štefánik, CSc.
Konzultant:doc. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Miesto vypracovania:ÚMMS SAV v Bratislave
  
Názov práce:Vplyv orientácie krátkych uhlíkových vlákien na teplotnú rozťažnosť kompozitu s kovovou matricou
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Kovové kompozitné materiály s krátkymi vláknami – literárny prehľad
2 Príprava a charakterizácia kompozitu s krátkymi uhlíkovými vláknami a Cu matricou s prídavkom Cr
3 Meranie teplotnej rozťažnosti pripraveného kompozitu
4 Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
  
Dátum zadania:16. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:07. 05. 2010Ing. Vladimír Rau
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
garant študijného programu