Oct 22, 2019   8:52 a.m. Sergej
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Martin Holkovič – MTF I-IBE den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Martin Holkovič
Študijný program:integrovaná bezpečnosť
Študijný odbor: bezpečnostné vedy
Evidenčné číslo:MTF-13551-37530
ID študenta:37530
Vedúci práce:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Miesto vypracovania:UBEI MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Analýza nebezpečenstva výronu amoniaku pri prevádzkovaní zimného štadióna
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Charakterizácia prevádzkovania vybraného zimného štadióna
2. Identifikácia nebezpečenstva a možnosti riadenia rizík pri prevádzkovaní zimného štadióna
3. Analýza požiarneho nebezpečenstva a ohrozenia okolia pri havárii chladiarenského zariadenia
4. Vypracovanie špecifických scenárov havárií pri výrone amoniaku na zimnom štadióne a návrh ich likvidácie
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:06. 05. 2011Ing. Martin Holkovič
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Karol Balog, PhD.
garant študijného programu