1. 11. 2020  0:09 Denis, Denisa, Deň pracovného voľna - Sviatok všetkých svätých
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Lucia Ďurinová – MTF I-IBE pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky
 
    Pedagogický vedoucí

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Lucia Ďurinová
Študijný program:
integrovaná bezpečnosť
Študijný odbor:
8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Evidenčné číslo:
MTF-13551-37372
ID študenta:
37372
Vedúci práce:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Miesto vypracovania:
UBEI MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:
Bezpečnosť elektrických výrobkov používaných v domácnosti a význam ich bezpečnostného značenia
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Legislatívne požiadavky na bezpečnosť výrobkov
2. Analýza nebezpečenstva elektronických a elektrických výrobkov používaných v domácnosti
3. Posúdenie bezpečnostných značení
4. Návrh kontrolného listu na overenie vhodnosti bezpečnostných značení
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
 
 
Dátum zadania:
14. 02. 2011
 
 
Dátum odovzdania:
06. 05. 2011Ing. Lucia Ďurinová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Karol Balog, PhD.
garant študijného programu