Oct 18, 2019   9:41 p.m. Lukáš
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Lucia Ďurinová – MTF I-IBE den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Lucia Ďurinová
Študijný program:integrovaná bezpečnosť
Študijný odbor: bezpečnostné vedy
Evidenčné číslo:MTF-13551-37372
ID študenta:37372
Vedúci práce:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Miesto vypracovania:UBEI MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Bezpečnosť elektrických výrobkov používaných v domácnosti a význam ich bezpečnostného značenia
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Legislatívne požiadavky na bezpečnosť výrobkov
2. Analýza nebezpečenstva elektronických a elektrických výrobkov používaných v domácnosti
3. Posúdenie bezpečnostných značení
4. Návrh kontrolného listu na overenie vhodnosti bezpečnostných značení
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:06. 05. 2011Ing. Lucia Ďurinová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Karol Balog, PhD.
garant študijného programu