6. 4. 2020  14:49 Irena
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Tünde Halászová – MTF I-IBE komb [sem 2, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Tünde Halászová
Študijný program:integrovaná bezpečnosť
Študijný odbor: bezpečnostné vedy
Evidenčné číslo:MTF-13551-34429
ID študenta:34429
Vedúci práce:Ing. Richard Kuracina, PhD.
Miesto vypracovania:UBEI MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Bezpečnostné požiadavky pri kolaudácii stavby
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Popis legislatívy a zákonov týkajúcich sa kolaudácií
2. Popis požiadaviek týkajúcich sa kolaudácií
3. Popis vybranej stavby
4. Porovnanie požiadaviek so skutočným stavom, definovanie nedostatkov
5. Posúdenie vybranej stavby z hľadiska požiadaviek kolaudácie
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:15. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:07. 05. 2010Ing. Tünde Halászová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Karol Balog, PhD.
garant študijného programu