Feb 24, 2020   1:43 a.m. Matej
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Tünde Halászová – MTF I-IBE comb [term 2, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Tünde Halászová
Študijný program:integrovaná bezpečnosť
Študijný odbor: bezpečnostné vedy
Evidenčné číslo:MTF-13551-34429
ID študenta:34429
Vedúci práce:Ing. Richard Kuracina, PhD.
Miesto vypracovania:UBEI MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Bezpečnostné požiadavky pri kolaudácii stavby
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Popis legislatívy a zákonov týkajúcich sa kolaudácií
2. Popis požiadaviek týkajúcich sa kolaudácií
3. Popis vybranej stavby
4. Porovnanie požiadaviek so skutočným stavom, definovanie nedostatkov
5. Posúdenie vybranej stavby z hľadiska požiadaviek kolaudácie
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:15. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:07. 05. 2010Ing. Tünde Halászová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Karol Balog, PhD.
garant študijného programu