Oct 29, 2020   3:41 p.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Roman Kralovič – MTF I-IBE comb [term 2, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Roman Kralovič
Študijný program:integrovaná bezpečnosť
Študijný odbor:8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Evidenčné číslo:
MTF-13551-31338
ID študenta:31338
Vedúci práce:
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Miesto vypracovania:ŽSR, a.s., Bratislava
  
Názov práce:Bezpečné prevádzkovanie transformačných staníc v podmienkach ŽSR a ich vplyv na životné prostredie
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Úvod
1. Technická charakterizácia transformátorových staníc ŽSR
2. Súčasné legislatívne požiadavky na bezpečné prevádzkovanie transformátorových staníc
3. Spracovanie návrhu kontrolných listov pre posúdenie prevádzkyschopnosti transformačných staníc z hľadiska technickej bezpečnosti, humánnych rizík a dopadov na ŽP
4. Návrh havarijných scenárov a spracovanie opatrení pre likvidáciu havárií trakčných napájacích staníc ŽSR
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
 
 
Dátum zadania:20. 02. 2009
 
 
Dátum odovzdania:
07. 05. 2009Ing. Roman Kralovič
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Karol Balog, PhD.
garant študijného programu