Jul 19, 2019   3:03 p.m. Dušana
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Lenka Kochanová – IM I-EBIM den [term 2, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu STU
 Ústav manažmentu STU
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Lenka Kochanová
Študijný program:ekonomika a riadenie stavebníctva
Študijné odbory:5.2.8. stavebníctvo, 3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment
Evidenčné číslo:ÚM-13582-26563
ID študenta:26563
Vedúci práce:doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Konzultant:Ing. Gabriela Kalinová, PhD.
Miesto vypracovania:STU Bratislava
  
Názov práce:Projektové riadenie - nástroj zvyšovania efektívnosti riadenia životného cyklu stavebných projektov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Nástroje projektového riadenia
2. Aplikácia nástrojov projektového riadenia pri príprave a realizácii stavebných objektov
3. Návrh modelu riadenia projektu pri rekonštrukcii stavebného objektu
Záver
  
Rozsah práce:40 - 80 strán
  
Literatúra:
  1. PETRÁKOVÁ, Z. -- BOLLOVÁ, G. -- PÚCHOVSKÝ, B. -- KOPŠOVÁ, O. -- SOKÁČ, M. -- TRÁVNIK, I. -- TAKÁČ, R. -- KALINOVÁ, G. -- BARLOKOVÁ, D. Riadenie projektov (projektový manažment): Návody na cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 150 s. ISBN 978-80-227-2738-9.
  2. PETRÁKOVÁ, Z. -- TRÁVNIK, I. -- BOLLOVÁ, G. -- ŠATÁNEK, M. -- KALINOVÁ, G. -- OBOŇA, J. Využitie projektového riadenia v stavebníctve a investičnej výstavbe. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2003. ISBN 80-227-1826-2.
  3. TRÁVNIK, I. -- PETRÁKOVÁ, Z. -- KALINOVÁ, G. -- KOPŠOVÁ, O. Projektový manažér: Celoživotné vzdelávanie v stavebníctve a geodézii. Kurz č.9. 2006.
  4. TRÁVNIK, I. Zmluvné vzťahy v stavebnom podnikaní. In Obchodné podnikanie v podmienkach teórie a praxe znalostnej ekonomiky: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Mojmírovce, SR, 5.-6.10.2006. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2006, s. 743--747. ISBN 80-225-2227-9.
  
Dátum zadania:15. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:21. 05. 2010Ing. Lenka Kochanová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD.
garant študijného programu