Jul 19, 2019   6:19 p.m. Dušana
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Erika Zuberecová – IM I-EBIM den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu STU
 Ústav manažmentu STU
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Erika Zuberecová
Študijný program:ekonomika a riadenie stavebníctva
Študijné odbory:5.2.8. stavebníctvo, 3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment
Evidenčné číslo:ÚM-13582-39091
ID študenta:39091
Vedúci práce:doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Konzultant:Ing. Kristián Szekeres, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Riadenie nákladov životného cyklu stavebných objektov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Riadenie hodnoty stavebného objektu
2. Náklady životného cyklu stavebného objektu
3. Energetické a ekonomické hodnotenie stavebného objektu
Záver
  
Rozsah práce:60 - 80 strán
  
Literatúra:
  1. TAKÁCS, J. -- PETRÁKOVÁ, Z. Efektívnosť investičných nákladov pri zabezpečení zníženia spotreby tepla bytových domov. Eurostav, s. 42--45. ISSN 1335-1249.
  2. PETRÁKOVÁ, Z. Ekonomické hodnotenie nákladov vynakladaných na opravy a údržbu budov. In Facility Management 2008: Zborník prednášok zo 6.konferencie so zahraničnou účasťou. SR, Bratislava, september 2008. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2008, s. 49--52. ISBN 978-80-89216-22-2.
  3. PETRÁKOVÁ, Z. Riadenie hodnoty stavebného objektu a Facility management. In Facility management - metóda efektívneho spravovania stavebných objektov: z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie/Bratislava, SR, december 2007. Bratislava : STU v Bratislave, 2007, ISBN 978-80-227-2781-5.
  4. PETRÁKOVÁ, Z. Skúsenosti s budovaním predmetu Projektmanažment na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. In EDU 2004 PM: Výuka projektového řízení na vysokých školách. Sborník z 2. konference s mezinárodní účastí, Brno 2004. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2004, s. 87--90. ISBN 80-214-2720-5.
  5. TRÁVNIK, I. Riadenie hodnoty stavebného diela. Bratislava : STU v Bratislave, 1998. 207 s. ISBN 80-227-1084-9.
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:20. 05. 2011Ing. Erika Zuberecová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD.
garant študijného programu