Jul 17, 2019   5:10 p.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Mgr. Marcela Rukovanská – IM I-EBIM den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu STU
 Ústav manažmentu STU
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Mgr. Marcela Rukovanská
Študijný program:ekonomika a riadenie stavebníctva
Študijné odbory:5.2.8. stavebníctvo, 3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment
Evidenčné číslo:ÚM-13582-24866
ID študenta:24866
Vedúci práce:doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Konzultant:Ing. Gabriela Kalinová, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Využitie facility managementu pri riadení životného cyklu stavebného objektu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Životný cyklus stavebného objektu
2. Nástroje facility managementu
3. Využitie facility managementu v procese prípravy stavebného objektu na efektívnu prevádzku
Záver
  
Rozsah práce:60-80 strán
  
Literatúra:
  1. NĚMEC, V. Projektový management. Praha : Grada, 2002. 182 s. ISBN 80-247-0392-0.
  2. PETRÁKOVÁ, Z. -- KOL. Riadenie projektov: ( projektový manažment ). Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 179 s. ISBN 978-80-227-2593-4.
  3. SOMOROVÁ, V. Facility management - metóda efektívneho spravovania budov. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2006. 86 s. ISBN 80-227-2445-9.
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:20. 05. 2011Ing. Mgr. Marcela Rukovanská
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD.
garant študijného programu