19. 10. 2019  16:25 Kristián
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Ladislav Holop – ÚM I-PP den [sem 2, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu STU
 Ústav manažmentu STU
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Ladislav Holop
Študijný program:priestorové plánovanie
Študijný odbor: priestorové plánovanie
Evidenčné číslo:ÚM-13581-27767
ID študenta:27767
Vedúci práce:prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Konzultant:doc. PhDr. D.Petríková,PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Priestorovo plánovacie inovácie pre generel statickej dopravy CMZ Bratislava
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Špecifikácia zadania:
  
  1. Zhrnutie teoretických východísk pre spracovávanú tému - textová časť v rozshau min. 15 normostrán
2. Kontexty riešenie, interpetácia potenciálu a problémov statickej dopravy ako rozvojového faktora v rámci hl.m. SR Bratislavy
3. Vymedzenie riešeného úzamia a širšie vzťahy v textovej a grafickej časti v M 1:100 000 až 1: 25000.
4. Analýza riešeného územia v textovej a grafickej časti v M 1: 10000 až 1:5000 5. Definovanie okrajových podmienok rozvoja systému statickej dopravy
6. Identifikácia problémov v riešenom území v textovej a grafickej časti v M 1: 10000 až 1:5000
7. Návrh generelu statickej dopravy vo vybranom území v textovej a grafickej časti v mierke 1: 10000 až 1: 2000 pre vybrané segmenty s dôrazom na definovanie
 Zásad a stratégie konceptu statickej dopravy
 Cielov územného generelu statickej dopravy
 Koncept systému statickej dopravy vo vybranom území hl.m.SR Bratislavy
  Organizačné riešenie
  Legislatívne riešenie
  Technické riešenie
  Územno-priestorové riešenie
8. Návrh postupnosti krokov, etapizácie realizácie a zhodnotenie alternatívnych prístupov
  
Rozsah práce:Textová a grafická časť podľa špecifikácie zadania
  
Dátum zadania:18. 03. 2010
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2010Ing. Ladislav Holop
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
garant študijného programu