22. 9. 2019  5:59 Móric
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Natália Huňová – ÚM I-PP den [sem 2, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu STU
 Ústav manažmentu STU
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Natália Huňová
Študijný program:priestorové plánovanie
Študijný odbor: priestorové plánovanie
Evidenčné číslo:ÚM-13581-27758
ID študenta:27758
Vedúci práce:prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Konzultant:Ing.arch. Štefan Buček
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Katalóg typov urbánnych štruktúr s funkciou voľnočasových aktivít - modelové územie Bratislava
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Zhrnutie teoretických východísk pre spracúvanú tému - textová časť v rozsahu min. 15 normostrán s dôrazom na dokumentáciu typických štruktúr v polohe pozitívnych a negatívnych príkladov z európskeho prostredia
2. Kontexty riešenia, význam sledovania a typologizácie urbánnych štruktúr, zaradenie práce v rámci medzinárodného projektu CIDEP
3. Kritériá hodnotenia a pasportizácie, výber typických štruktúr a spracovanie vlastnej pasportizácie
4. Textové a grafické spracovanie katalógu pasportov
  
Rozsah práce:Textová a grafická časť podľa špecifikácie zadania
  
Dátum zadania:18. 03. 2010
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2010Ing. Natália Huňová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
garant študijného programu