16. 10. 2019  9:12 Vladimíra
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Katarína Jankechová – ÚM I-PP den [sem 2, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu STU
 Ústav manažmentu STU
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Katarína Jankechová
Študijný program:priestorové plánovanie
Študijný odbor: priestorové plánovanie
Evidenčné číslo:ÚM-13581-27750
ID študenta:27750
Vedúci práce:prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Konzultant:Ing. Ivana Chvostalova
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Alpsko-karpatský biokoridor - lokalizačná štúdia
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Zhrnutie teoretických východísk pre spracovávanú tému - textová časť v rozsahu min. 15 normostrán vrátane príkladov zo zahraničia
2. Kontexty riešenia, rozvoj metropolitného regiónu Bratislava-Wien ako miesta stretu prírodných komplexov a komplexov osídlenia európskeho významu
3. Analýzy širších vzťahov, definovanie záujmového územia, základné väzby územia na nadradené systémy,
4. Analýza riešeného územia, súčasné a plánované funkčné využitie, limity, potenciály pre lokalizáciu biokoridorov, možnosti variantného trasovania
5. SWOT variant trasovania a výber odporúčanej varianty/variant
6. Hodnotenie a detailné trasovanie navrhovaného biokoridoru Alpy-Karpaty, návrh riešenia stretov v území
7. Návrh regulácie pre územnoplánovaciu dokumentáciu vyplývajúcej z návrhu trasovania biokoridoru a návrh opatrení a verejnoprospešných stavieb nevyhnutných na zabezpečenie jeho funkčnosti
8. Náčrt detailov riešenie dokumentujúcich zámer
  
Rozsah práce:Textová a grafická časť podľa špecifikácie zadania
  
Dátum zadania:18. 03. 2010
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2010Ing. Katarína Jankechová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
garant študijného programu