18. 9. 2019  0:09 Eugénia
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Matúš Bizoň, PhD. – ÚM I-PP den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu STU
 Ústav manažmentu STU
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Matúš Bizoň
Študijný program:priestorové plánovanie
Študijný odbor: priestorové plánovanie
Evidenčné číslo:ÚM-13581-39972
ID študenta:39972
Vedúci práce:prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Inovácie a priestorová organizácia – Generel inovačných aktivít regiónu Bratislavy
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Úvod
2. Špecifikácia základnej idei a zhdnotenie teoretických východísk a definovanie základných otázok a určenie cieľov riešenia
   2. a. Vyhodnotenie analýz vývoja európskych miest kvartérneho sektora
   2. b. Teoreticko – metodologický model centier kvartérneho sektora a ich
         vývoja vrátane socioekonomických, environmentálnych, nystrategických
         a inštitucionálnych inovácií
3. Bratislava ako modelové územie, doterajší strategický rozvoj a jeho dokumenty a inovácie
4. Analýza potenciálov modelového územia
5. Definovanie trajektórií rozvoja Bratislavy v zmysle danej problematiky a ich priestorových prejavov a priemetov
5.a. Socio-ekonomické inovácie
• Inovácie v hospodárstve
• Inovácie v ekonomike
• Inovácie v spoločnosti
• Inovácie v kvartérnom sektore
5. b. Environmentálne inovácie
• Environmentálne inovácie
• Ekologické inovácie
• Inovácie v krajine
5. c. Strategické inovácie
• Inovácie v strategickom plánovaní
• Inovácie v územnom plánovaní
• Inovácie v funkčnom využívaní regiónu BA
• Inovácie v priestorovom usporiadaní regiónu BA
• Inovácie v priestorovom plánovaní
5 .d. Inšitucionálne inovácie s dôrazom na územný manažment
• Inovácie z hľadiska územného manažmentu
        Inovácie v riadení rozvoja
6. Záver
  
Rozsah práce:Textová a grafická časť podľa špecifikácie zadania
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:06. 05. 2011Ing. Matúš Bizoň, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
garant študijného programu