Nov 19, 2019   3:50 p.m. Alžbeta
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Marianna Kyselová – IM I-SP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu STU
 Ústav manažmentu STU
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Marianna Kyselová
Študijný program:priestorové plánovanie
Študijný odbor: priestorové plánovanie
Evidenčné číslo:ÚM-13581-40119
ID študenta:40119
Vedúci práce:prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Konzultant:Ing. Jamečný
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Priestorové aspekty efektívnej minimalizácie energetickej spotreby v mikroregióne Štítnická dolina
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Zhrnutie teoretických východísk minimalizácie energetickej spotreby v meste – textová časť v rozsahu min. 10 normostrán
2. Kontexty riešenia, zhodnotenie potenciálu mikroregiónu – jeho krajiny, polohy, nerastného bohatstva, infraštruktúry, zhodnotenie socio-ekonomických faktorov
3. Vymedzenie riešeného územia a jeho charakteristiky
4. Analýzy riešeného územia – širšie vzťahy, krajinno-ekologická analýza, analýza technickej infraštruktúry
5. Definovanie limitov a potenciálov územia a zhodnotenie prínosov a vplyvov pre jednotlivé druhy obnoviteľných zdrojov energií v území
6. Návrh uplatnenia možností využitia alternatívnych obnoviteľných zdrojov energie postavený na princípe energeticky nezávislého mikroregiónu (1 : 10 000- 1 :25000)
7. Analýza prínosov riešenia pre mikroregión
8. Náčrt a detaily dokumentujúce návrh riešenia. (1:1000-1:5000)
9. Záver
  
Rozsah práce:Grafická a textová časť podľa špecifikácie zadania
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:06. 05. 2011Ing. Marianna Kyselová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
garant študijného programu