21. 9. 2019  7:03 Matúš
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Marianna Kyselová – ÚM I-PP den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu STU
 Ústav manažmentu STU
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Marianna Kyselová
Študijný program:priestorové plánovanie
Študijný odbor: priestorové plánovanie
Evidenčné číslo:ÚM-13581-40119
ID študenta:40119
Vedúci práce:prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Konzultant:Ing. Jamečný
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Priestorové aspekty efektívnej minimalizácie energetickej spotreby v mikroregióne Štítnická dolina
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Zhrnutie teoretických východísk minimalizácie energetickej spotreby v meste – textová časť v rozsahu min. 10 normostrán
2. Kontexty riešenia, zhodnotenie potenciálu mikroregiónu – jeho krajiny, polohy, nerastného bohatstva, infraštruktúry, zhodnotenie socio-ekonomických faktorov
3. Vymedzenie riešeného územia a jeho charakteristiky
4. Analýzy riešeného územia – širšie vzťahy, krajinno-ekologická analýza, analýza technickej infraštruktúry
5. Definovanie limitov a potenciálov územia a zhodnotenie prínosov a vplyvov pre jednotlivé druhy obnoviteľných zdrojov energií v území
6. Návrh uplatnenia možností využitia alternatívnych obnoviteľných zdrojov energie postavený na princípe energeticky nezávislého mikroregiónu (1 : 10 000- 1 :25000)
7. Analýza prínosov riešenia pre mikroregión
8. Náčrt a detaily dokumentujúce návrh riešenia. (1:1000-1:5000)
9. Záver
  
Rozsah práce:Grafická a textová časť podľa špecifikácie zadania
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:06. 05. 2011Ing. Marianna Kyselová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
garant študijného programu