14. 10. 2019  18:15 Boris
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Tomáš Dano – ÚM I-PP den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu STU
 Ústav manažmentu STU
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Tomáš Dano
Študijný program:priestorové plánovanie
Študijný odbor: priestorové plánovanie
Evidenčné číslo:ÚM-13581-40010
ID študenta:40010
Vedúci práce:prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Konzultant:Ing. Jamečný
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Transformácia mesta Trnava na vedomostné mesto
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Zhrnutie teoretických východísk pre spracovávanú tému – textová časť v rozsahu min. 15 normostrán
2. Kontexty riešenia problematiky a zdôvodnenie výberu modelového územia, príklady zo zahraničia.
3. Analýza modelového územia mesta Trnava, jeho význam v národnom, regionálnom a lokálnom kontexte, analýza sociálnych a hospodárskych charakteristík mesta, funkčno-priestorová, dopravná, krajinnoekologická analýza
4. Špecifické analýzy sídla vo vzťahu na vedomostný rozvoj
5. Definovanie cieľov strategického rozvoja Trnavy ako vedomostného mesta
6. Aplikácia modelu vedomostného sídla na modelovom území, vplyv na jednotlivé elementy a očakávaná povaha transformácie, jej dôsledky a zmena smerovania sídla.
7. Návrh rozvoja mesta v textovej a grafickej podobe, rozvoj jednotlivých vlastností sídla, ichlokalizácia a rozsah. (1:5000 -1:10000)
8. Dokumentácie konceptu rozvoja na príkladoch detailov riešenia.(M 1:1000-1:5000)
9. Závery
  
Rozsah práce:Textová a grafická časť podľa špecifikácie zadania
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:06. 05. 2011Ing. Tomáš Dano
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
garant študijného programu