Oct 21, 2020   7:12 a.m. Uršuľa
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Ján Koník, PhD. – FCE D-TTPB4 den [year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English
 
    Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technických zariadení budov
 
Stavebná fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ing. Ján Koník
Študijný program:
teória a technika prostredia budov
Študijný odbor:
5.1.4. pozemné stavby
Evidenčné číslo:SvF-13422-20308
ID študenta:20308
Vedúci práce:
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
 
 
Názov práce:
Prevádzkové hodnotenie energetickej efektívnosti zdrojov tepla
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Témou dizertačnej práce je prevádzkové hodnotenie energetickej efektívnosti zdrojov tepla s výkonmi do 400 kW, ktoré sú v prevádzke rôzne tepelne zaťažované.
Metodika hodnotenia podľa európskej legislatívy udáva rôzne koeficienty a korelačné súčinitele, ktoré sú priemernými údajmi a nezodpovedajú konkrétnemu prevádzkovému stavu.
Cieľom dizertačnej práce je návrh metodiky hodnotenia zdrojov tepla - plynových kotlov s tepelným výkonom do 400 kW v prevádzkových podmienkach a odporúčanie súčiniteľov ako vstupný podklad pre technické pravidlá alebo technické normy.
 
 
Rozsah práce:min. 60 strán
 
 
Literatúra:
  1. LULKOVIČOVÁ, O. -- KOŽUCHOVÁ, S. Diagnostika zdrojov tepla a vykurovacích sústav budov v správe štátu. In Budova a energia 5 : 5.vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.Podbanské,17.-19.9.2003. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2003, s. 199--202. ISBN 80-8073-021-0.
  2. LULKOVIČOVÁ, O. Energetická certifikácia kotlov a klimatizačných zariadení. In Energetické audity a certifikáty bytových domov. Bratislava : STU v Bratislave, 2007, s. 29--33. ISBN 978-80-227-2652-8.
  3. LULKOVIČOVÁ, O. Energetická hospodárnosť prevádzky sústavy tepelných zariadení. In Facility Management 2009: Zborník prednášok zo 7.konferencie so zahraničnou účasťou. Bratislava, SR ,7.-8.10.2009. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2009, s. 67--72. ISBN 978-80-89216-28-4.
  4. LULKOVIČOVÁ, O. Energetická kontrola zdrojov tepla. In DAHLSVEEN, T. -- PETRÁŠ, D. -- CHMÚRNY, I. -- SMOLA, A. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- FÜRI, B. -- KONKOĽ, R. Energetický audit a certifikácia budov. Bratislava : Jaga Group, 2008, s. 133--144. ISBN 978-80-8076-063-2.
  5. LULKOVIČOVÁ, O. Obnova klasických zdrojov tepla a zvýšenie ich energetickej účinnosti. In Komplexná obnova bytových domov 2008: II.medzinárodná konferencia.Podbanské,SR,19.-20.11.2008. Martin : Združenie pre podporu obnovy bytových domov, 2008, s. 55--58. ISBN 978-80-969675-7-5.
  6. DUBNIČKA, M. -- CHMÚRNY, I. -- KABÁT, V. -- RAJZINGER, J. -- TAKÁCS, J. -- VÍGLASKÝ, J. -- FÜRI, B. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- PITERKA, M. -- KURČOVÁ, M. -- VRANAY, F. -- SOMOROVÁ, V. -- PETRÁŠ, D. Vykurovanie 2010. Energetická efektívnosť systémov výroby, distribúcie a odovzdávania tepla : Zborník prednášok z 18. medzinárodnej konferencie. Ľubovňa, SR, 1.- 5. 3. 2010. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2010. ISBN 978-80-89216-32-1.
  7. LULKOVIČOVÁ, O. -- PETRÁŠ, D. -- BAŠTA, J. -- JELÍNEK, V. -- KABÁT, V. Zdroje tepla a domové kotolne. Bratislava : Jaga, 2004. 223 s. ISBN 80-8076-001-2.
  
Dátum zadania:
05. 09. 2009
 
 
Dátum odovzdania:
30. 09. 2012Ing. Ján Koník
riešiteľ
 
 
 
 
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
garant študijného programu