25. 5. 2020  20:36 Urban
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD. – SvF D-TKPS4 den [roč 4]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra konštrukcií pozemných stavieb
 
Stavebná fakulta
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ing. Rastislav Ingeli
Študijný program:teória a konštrukcie pozemných stavieb
Študijný odbor:
stavebníctvo
Evidenčné číslo:
SvF-13421-23863
ID študenta:
23863
Vedúci práce:
prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
Konzultant:
prof. Ing. I. Chmúrny, PhD.
Miesto vypracovania:Stavebná fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:MODELOVANIE TEPELNEJ VODIVOSTI VYĽAHČENÝCH ŽELEZOBETÓNOVÝCH KOMPOZITOV
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Kvantifikácia tepelnotechnických vlastností vyľahčených železobetónových stropných konštrukcií typu Cobiax. Overenie výpočtovými a testovacími metódami.
Návrh rozličných vyľahčení a určenie výpočtových vlastností.
 
 
Rozsah práce:120-150 A4
 
 
Literatúra:
  1. CHMÚRNY, I. Tepelná ochrana budov. Bratislava : Jaga, 2003. 214 s. ISBN 80-88905-27-3.
  2. Kosny, J., Kossecka, E.: Computer Modeling of Complex Wall Assemblies - Some accuracy problems. In: Proceedings International Building Physics Conference, Eindhoven, 2000
 
 
Dátum zadania:
01. 10. 2007
 
 
Dátum odovzdania:31. 08. 2011Ing. Rastislav Ingeli
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
garant študijného programu