Jul 23, 2019   7:28 p.m. Oľga
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Ivan Stankoci, PhD. – FCE D-KRAJ4 den [year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra vodného hospodárstva krajiny
 Stavebná fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Ivan Stankoci
Študijný program:krajinárstvo
Študijný odbor:6.1.11. krajinárstvo
Evidenčné číslo:SvF-13418-5043
ID študenta:5043
Vedúci práce:prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
  
Názov práce:Hodnotenie kvality akvatického habitatu v urbanizovanom priestore
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Metodika riešenia dizertačnej práce v oblasti hodnotenia akvatického habitatu na upravenom toku v intraviláne obce.
 
- Výber referenčných úsekov horských a podhorských tokov, ktoré budú charakterizovať upravený a prirodzený stav toku

- Ichtyologický prieskum zameraný na vyhodnotenie vhodnostných kriviek jednotlivých druhov rýb,
zameranie topografických parametrov referenčných úsekov, hydrometrické merania zamerané na verifikáciu hydraulického modelu referenčného úseku toku

- Spracovanie dát určujúcich charakter a bioty toku a odvodenie vhodnostných kriviek, vyhodnotiť hydraulické charakteristiky, vyhodnotiť kvalitu akvatického habitatu modelom RHABSIM

- Určenie váhy základných abiotických charakteristík habitatu

- Vyhodnotiť váženú využiteľnú plochu so stanovenou preferenciou jednotlivých zložiek habitatu

- Odvodiť optimálne charakteristiky toku z vybraného prirodzeného referenčného úseku toku

- Aplikovať získane údaje na jednom návrhu revitalizácie toku
  
Rozsah práce:120
  
Dátum zadania:06. 09. 2011
  
Dátum odovzdania:30. 08. 2013Ing. Ivan Stankoci
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
garant študijného programu