20. 10. 2019  14:13 Vendelín
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Peter Hopjak – SvF I-TS den [sem 2, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 Stavebná fakulta
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Peter Hopjak
Študijný program:technológia stavieb
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-13410-10672
ID študenta:10672
Vedúci práce:doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Miesto vypracovania:Stavebná fakulty STU v Bratislave
  
Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby Polyfunkčný komplex, RAČANY BIANCO, I. etapa
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Vypracujte vybrané časti stavebno -- technologického projektu realizačného pre zadanú stavbu, v ktorých riešte organizáciu staveniskovej prevádzky a zariadenia staveniska, časový plán výstavby na základe podrobného rozboru výstavbového procesu. Vypracujte návrh ochrany vonkajšieho prostredia pred hlukom zo stavebnej činnosti.

Rozsah a náležitosti diplomovej práce:
- Projekt zariadenia staveniska,
- Časový plán výstavby,
- Výpočet ekvivalentnej hladiny hluku zo stavebnej činnosti vo vonkajšom prostredí a návrh opatrení na ochranu proti nadmernénu hluku.

Forma odovzdania práce:
- výkresová časť:
     - situácia zariadenia staveniska pre spodnú stavbu a hrubú stavbu,
     - časový plán výstavby vo forme harmonogramu,
     - výkres schém projektového riešenia stavby,

 textová časť:
     - technická správa k zariadeniu staveniska,
     - komentár k časovému plánu výstavby,
     - návrh ochrany vonkajšieho prostredia pred hlukom zo staveniska.
  
Rozsah práce:Podľa špecifikácie zadania
  
Literatúra:
  1. JURÍČEK, I. -- BAJZA, A. -- CESNAK, J. Konštrukcie budov z monolitického betónu: Technické parametre - konštrukčné systémy - komponenty systémov - realizačné firmy - dodávatelia. Bratislava : Eurostav, 2005. 155 s. ISBN 80-969024-2-3.
  2. JURÍČEK, I. Technológia pozemných stavieb: Hrubá stavba. Bratislava : Jaga, 2001. 167 s. ISBN 80-88905-29-X.
  3. MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Stavenisková prevádzka,zariadenie staveniska: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 203 s. ISBN 80-227-1847-5.
  4. FICKULIAK, I. -- GAŠPARÍK, J. -- MAKÝŠ, P. -- TALIAN, J. -- BÚCIOVÁ, M. -- HULÍNOVÁ, Z. Výstavba objektov a stavieb. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 301 s. ISBN 80-227-2167-0.
  
Dátum zadania:16. 03. 2010
  
Dátum odovzdania:21. 05. 2010Ing. Peter Hopjak
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu