Nov 16, 2019   10:14 p.m. Agnesa
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. František Beláň – FCE I-TS den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 Stavebná fakulta
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. František Beláň
Študijný program:technológia stavieb
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-13410-39768
ID študenta:39768
Vedúci práce:doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Miesto vypracovania:Stavebná fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Polyfunkčný súbor "HRACHOVÁ", objekt E, Bratislava
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Vypracujte vybrané časti stavebno -- technologického projektu realizačného pre zadanú stavbu, v ktorých riešte organizáciu staveniskovej prevádzky a zariadenia staveniska, časový plán výstavby na základe podrobného rozboru výstavbového procesu. Ďalej vypracujte technologický predpis pre obklady podhľadov exterieru objektu E stavby.

Rozsah a náležitosti diplomovej práce:
- Projekt zariadenia staveniska,
- Časový plán výstavby,
- Technologický predpis pre obklad podhľadov exterieru stavby.

Forma odovzdania práce:
- výkresová časť:
     - situácia zariadenia staveniska pre hrubú stavbu a dokončovacie procesy,
     - časový plán výstavby vo forme harmonogramu,
     - výkres schém projektového riešenia stavby,

 textová časť:
     - technická správa k zariadeniu staveniska,
     - komentár k časovému plánu výstavby,
     - technologický predpis pre prevetrávaný lamelový obklad podhľadov exterieru stavby.
  
Rozsah práce:Podľa špecifikácie zadania
  
Literatúra:
  1. FICKULIAK, I. -- GAŠPARÍK, J. -- MAKÝŠ, P. -- TALIAN, J. -- BÚCIOVÁ, M. -- HULÍNOVÁ, Z. Výstavba objektov a stavieb. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 301 s. ISBN 80-227-2167-0.
  2. JURÍČEK, I. -- BAJZA, A. -- CESNAK, J. Konštrukcie budov z monolitického betónu: Technické parametre - konštrukčné systémy - komponenty systémov - realizačné firmy - dodávatelia. Bratislava : Eurostav, 2005. 155 s. ISBN 80-969024-2-3.
  3. JURÍČEK, I. Technológia pozemných stavieb: Hrubá stavba. Bratislava : Jaga, 2001. 167 s. ISBN 80-88905-29-X.
  4. MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Stavenisková prevádzka,zariadenie staveniska: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 203 s. ISBN 80-227-1847-5.
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:20. 05. 2011Ing. František Beláň
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu