Jun 3, 2020   9:36 a.m. Karolína
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Ivan Hanzlíček – FCE I-IKD-NKI den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra kovových a drevených konštrukcií
 
Stavebná fakulta
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Ivan Hanzlíček
Študijný program:
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Študijný odbor:
5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Evidenčné číslo:SvF-13406-39561
ID študenta:
39561
Vedúci práce:doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Miesto vypracovania:
Bratislava
  
Názov práce:
Návrh oceľových lávok na účinky dynamického zaťaženia
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Moderné oceľové lávky sa navrhujú ako architektonicky príťažlivé konštrukcie, ktoré sa často vyznačujú atypickým tvarom s veľkou štíhlosťou nosných prvkov. Takéto sústavy sú náchylné na kmitanie najmä od zaťaženia vetrom a tiež od premenného zaťaženia chodcami.
Práca sa bude zaoberať najmä vyšetrovaním dynamických účinkov chodcov, vo zvislom a tiež vo vodorovnom smere. Pomocou dynamických zaťažovacích modelov bude v programe Ansys vyšetrovaná odozva rôznych typov konštrukcií lávok a porovnané budú možnosti tlmenia týchto konštrukcií.
 
 
Rozsah práce:
30 strán + prílohy
 
 
Literatúra:
  1. CHABROLIN, B. -- SCHLAICH, M. -- BUTZ, C. HiVoSS (Human induced Vibrations of Steel Structures): Design of Footbridges. Aachen University: RFS2-CT-2007-00033, 2008. 33 s.
  2. Odborné články v domácich a zahraničných časopisoch a zbormíkoch
  3. Platné normy pre navrhovanie mostných konštrukcií STN EN
  4. Základná lieratúra o oceľových mostoch
 
 
Dátum zadania:
07. 02. 2011
 
 
Dátum odovzdania:
20. 05. 2011Ing. Ivan Hanzlíček
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
garant študijného programu