Nov 12, 2019   8:03 p.m. Svätopluk
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Veronika Kmecová, PhD. – FCE D-TS4 den [year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra materiálového inžinierstva
 Stavebná fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Veronika Kmecová
Študijný program:technológia stavieb
Študijný odbor:5.2.8. stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-13419-70238
ID študenta:70238
Vedúci práce:doc. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Miesto vypracovania:Katedra materiálového inžinierstva, SvF STU
  
Názov práce:Vplyv bazaltových odpraškov na vlastnosti vysokohodnotných cementových kompozitov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Teoretický rozbor problematiky.
Výroba skúšobných vzoriek cementových kompozitov s použitím vybraného superplastifikátora a bazaltových odpraškov.
Stanovenie vlastností čerstvých cementových kompozitov pri rôznych pomeroch dávkovania prísady a prímesi.
Stanovenie základných fyzikálnych vlastností zatvrdnutých cementových kompozitov.
Tabuľkové a grafické spracovanie výsledkov.
Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov a ich diskusia.
Vyvodenie záverov.
  
Rozsah práce:80 strán textu, vrátane tabuliek a grafov
  
Dátum zadania:12. 09. 2011
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2013Ing. Veronika Kmecová
riešiteľka
 
 
 
 
doc. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu