Apr 7, 2020   1:51 p.m. Zoltán
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Branislav Tybitancl, PhD. – FME D-STM den [year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav technológií a materiálov
 Strojnícka fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Branislav Tybitancl
Študijný program:strojárske technológie a materiály
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:SjF-10954-13629
ID študenta:13629
Vedúci práce:doc. Ing. Pavol Sejč, CSc.
Konzultant:Ing. Štefan Smetana
Miesto vypracovania:Ústav technológií a materiálov SjF STU v Bratislave
  
Názov práce:Výskum samotroskotvorného práškového materiálu na báze niklu s legúrou P a Mo
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom práce bude zhodnotenie vlastností novovyvíjaných práškových materiálov na báze NiBCrSi dolegovaných P a Mo. Hodnotenie bude zamerané na fyzikálne a technologické vlastnosti práškových materiálov ako aj na vlastnosti jednofázových a dvojfázových nástrekov. Výsledky budú porovnávané s hodnotami získanými použitím referenčného materiálu bez obsahu legúr P a Mo.
  
Rozsah práce:100
  
Dátum zadania:14. 04. 2010
  
Dátum odovzdania:14. 04. 2013Ing. Branislav Tybitancl
riešiteľ
 
 
 
 
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ernest Gondár, CSc.
garant študijného programu