May 25, 2020   8:06 p.m. Urban
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Pavel Mištec – FCFT I-AICHP den [term 1, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Pavel Mištec
Študijný program:
automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
Študijný odbor:
kybernetika
Evidenčné číslo:
FCHPT-5414-16678
ID študenta:
16678
Vedúci práce:doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Miesto vypracovania:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
 
 
Názov práce:Robustné riadenie prietokového chemického reaktora
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Klasifikácia neurčitostí, analýza robustnej stability systémov s jedným neurčitým parametrom a systémov s intervalovou neurčitosťou, výber metódy syntézy robustného regulátora pre systém s intervalovou neurčitosťou, vytvorenie dynamického matematického modelu prietokového chemického reaktora s neurčitosťami v tvare intervalového systému, návrh robustného reaktora pre riadenie prietokového chemického reaktora s neurčitosťami, simulácia riadenia robustným
regulátorom a porovnanie s riadením pomocou klasického regulátora.
 
 
Rozsah práce:
60
 
 
Literatúra:
  1. BAKOŠOVÁ, M. -- FIKAR, M. Riadenie procesov. 2008. 1 s. ISBN 978-80-227-2841-6.
  2. BARMISH, B. New Tools for Robustness of Linear Systems. New York : Macmillan Publishing Company, 1994. 394 s. ISBN 0-02-306055-7.
  3. VESELÝ, V. -- HARSÁNYI, L. Robustné riadenie dynamických systémov. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 126 s. ISBN 978-80-227-2801-0.
  4. ZÁVACKÁ, J. -- BAKOŠOVÁ, M. -- VANEKOVÁ, K. Control of a Laboratory Chemical Reactor Using Robust PI Controller. In Process Control 2009: Proceedings of the 17th International Conference on Process Control 2009. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 9.-12.6.2009. Bratislava : STU v Bratislave, 2009, s. 363. ISBN 978-80-227-3081-5.
  
Dátum zadania:
15. 02. 2010
 
 
Dátum odovzdania:
22. 05. 2010Ing. Pavel Mištec
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
garant študijného programu