14. 11. 2019  4:24 Irma
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Marcel Baláž, PhD. – FIIT D-oAI ext [roč 5]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav počítačových systémov a sietí
 Fakulta informatiky a informačných technológií
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Marcel Baláž
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:FIIT-3088-38936
ID študenta:38936
Vedúci práce:doc. RNDr. Elena Gramatová, PhD.
  
Názov práce:Príspevok k metódam testovania digitálnych systémov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Téma dizertačnej práce je zameraná na oblasť generovania testov pre poruchy oneskorení v digitálnych systémoch, ktorých súčasťou je testovacie okolie štandardu testovateľnosti IEEE 1500. Pôvodné výsledky by mali byť zamerané na optimálnosť aplikácie testu cez tento štandard vzhľadom na dĺžku testu a plochu potrebnú naviac kvôli testovaniu. Efektívnosť navrhnutých metód a algoritmov overte na príkladoch obvodov zaužívaných na hodnotenie kvality a prínosu v oblasti diagnostiky digitálnych systémov. Pri práci nad dizertačnou prácou preštudujte dostatočný počet vedeckej literatúry akceptovateľnej na medzinárodnej úrovni a svojou vedeckou prácou a dosiahnutými výsledkami prispejte ku kvalite testovania digitálnych systémov.
  
Dátum zadania:01. 02. 2003
  
Dátum odovzdania:30. 06. 2010



Ing. Marcel Baláž
riešiteľ
 
 
 
 
doc. Ing. Pavel Čičák, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
garant študijného programu