Jan 28, 2020   2:03 p.m. Alfonz
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Peter Ľos, PhD. – FCE D-oTKeIS den [year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra dopravných stavieb
 Stavebná fakulta
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Peter Ľos
Študijný program:teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:SvF-3236-46603
ID študenta:46603
Vedúci práce:prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Modely dostupnosti dopravnej infraštruktúry
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Spracujte problematiku modelovania dostupnosti dopravnej infraštruktúry z hľadiska určenia potenciálu atrahovaného dopytu v nasledovnom rozsahu:
- prehľad odbornej a vedeckej literatúry,
- definovanie faktorov ovplyvňujúcich dostupnosť,
- analýza indikátorov a iných spôsobov merania dostupnosti ,
- identifikácia problémov a nedostatkov používaných mier a techník modelovania dostupnosti,
- návrh postupu hodnotenia dostupnosti v reálnych dopravných systémoch,
- zhodnotenie dostupnosti v reálnom systéme hromadnej dopravy,
- výpočet potenciálu zaťaženia prvkov systému MHD,
- variantné porovnanie dosahovanej miery dostupnosti.
  
Rozsah práce:150 strán
  
Literatúra:
  1. CHOCHOL , Š. Cesty a diaľnice. Bratislava: ALFA SNTL, 1989. ISBN 80-05-00124-X.
  2. MEDELSKÁ, V. Dopravné inžinierstvo. Bratislava : Alfa, 1991. 374 s. ISBN 800500737X.
  3. MEDELSKÁ, V. -- FREŠO, P. Teória dopravného prúdu. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990. 320 s. ISBN 80-227-0316-8.
  
Dátum zadania:01. 10. 2003
  
Dátum odovzdania:30. 06. 2010Ing. Peter Ľos
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Peter Turček, PhD.
garant študijného programu