19. 9. 2019  18:50 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Júlia Bernátová – ÚM B-PP den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu STU
 Ústav manažmentu STU
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Júlia Bernátová
Študijný program:priestorové plánovanie
Študijný odbor: priestorové plánovanie
Evidenčné číslo:ÚM-13580-6362
ID študenta:6362
Vedúci práce:prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Konzultant:doc. PhDr. D. Petríková, PhD., Mgr. M. Jaššo, PhD., prof. Ing. arch. M. Finka, PhD., Ing. P. Gežík
Miesto vypracovania:Bratislava / Stará Ľubovňa
  
Názov práce:Strategické dokumenty rozvoja obce Stará Ľubovňa
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Výsledná bakalárska práca musí byť odovzdaná v stanovenom termíne a musí obsahovať textovú a grafickú časť, poster a CD s komplexnou dokumentáciou a záverečnou prezentáciou (podklady napálené na CD musia byť identické s odovzdanou tlačenou verziou) v súlade s nariadením garanta ŠP o odovzdávaní projektov a záverečných prác.

PHRSRO
1. Úvod (základné východiská, v krátkosti legislatívne východiská, charakteristika a vymedzenie územia v nadväznosti na rozvojovú stratégiu, ..., poslanie PHRSR)
2. Analytické východiská:
2.1 socio-ekonomická analýza: rozvojový potenciál, ľudské zdroje (počet obyvateľov, vitalita, mortalita, prognóza, veková štruktúra, zamestnanosť,...), ekonomika, občianska vybavenosť, sociálna infraštruktúra (bývanie, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, kultúra, pamätihodnosti, kultúrne dedičstvo, ...), medzinárodný kontext, partnerstvá, identita, ...
2.2 územno-technická analýza: rozvojové osi, základné údaje o území, geo-morfologické aspekty, doprava (cestná, železničná, pešia dostupnosť, letecká), technická infraštruktúra, urbánna bezpečnosť, ...
2.3 prírodno-environmentálna analýza: ovzdušie, voda, pôda, hluk, žiarenie, odpadové hospodárstvo, zeleň, limity využitia územia, reliéf, geomorfologické členenie, horniny, klimatické podmienky, rastlinstvo, živočíšstvo, ŽP, OPK, ...
2.4 analýza a zhodnotenie realizovaných stratégií: kritické zhodnotenie existujúcich relevantných strategických dokumentov (vrátane koherencie s nadradenými dokumentmi, ÚP, jestvujúce PHRSR, ...), zhodnotenie napr. bytovej výstavby, investícií do rozvoja, rekonštrukcie, projekty, ...
2.5 SWOT analýza: vážená, tematické rozdelenie podľa bodov 2.1 – 2.4 - silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia
2.6 kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja: koherentné poradie disparít, faktory rozvoja – strategické a operatívne s tematickým rozdelením podľa bodov 2.1 – 2.4 vrátane priestorovo-relevantných trendov
3. Rozvojová stratégia:
3.1 vízia rozvoja
3.2 ciele a priority: globálny cieľ, špecifické ciele – strategické (prvá a druhá hierarchická úroveň) a operatívne (tematicky podľa bodov 2.1 – 2.4, v kontexte bodov 2.5 a 2.6), priority (hlavné oblasti smerovania podpory)
3.3 opatrenia a aktivity
3.4 opis rozvojovej stratégie: programová štruktúra, merateľné ukazovatele
4. Finančný plán: základné usmernenia finančného plánu, identifikácia potenciálnych zdrojov financovania (rozpočet územného subjektu, súkromné zdroje, ...)
4.1. rozdelenie financií na programovacie obdobie (parametre finančného plánu, finančná tabuľka programu)
4.2. rozdelenie financií na priority a opatrenia (finančná tabuľka podľa priorít a opatrení)
5. Zabezpečenie realizácie - zásady realizácie, princípy
5.1. inštitucionálne a organizačné zabezpečenie vrátane realizačných opatrení a princípov fungovania modelu implementácie
5.2. monitorovanie a hodnotenie – princípy a fungovanie systému monitorovania a hodnotenia
5.3. harmonogram realizácie – časový rozvrh činností
6. Záver PHRSR
7. Použité zdroje
8. Prílohy, obrazová dokumentácia

ÚPN-O
• Grafická časť práce sa spracováva v podrobnosti mierky 1:5000, pričom širšie vzťahy budú spracované v podrobnosti mierky 1:50000. Pre potreby portfólia sa všetky výkresy vytlačia v mierke zodpovedajúcej formátu výkresu A3, pričom výrezy vybraných výkresov budú vytlačené aj v mierke spracovania 1:5000.
1. Zadanie ÚPN-O:
1.1. Strategická časť
• Text: Definovanie dvoch hierarchických úrovní dlhodobých strategických cieľov
1.2 Hodnotiaca časť
• Text: Zhodnotenie cieľov a ich realizovateľnosť vo vybranom území
• Grafika: 1. Vyhodnotenie problémov a potenciálov (v portfóliu vytlačiť aj výrez v podrobnosti mierky 1:5000)
1.3 Zadávacia časť
• Text: Zadanie ÚPN-O
• Grafika: 1. Vymedzenie územných celkov

2. Koncept riešenia
• Text: Popis jednotlivých koncepčných riešení a výkresu zmien
• Grafika: 1. Koncepčné riešenie územia – 2 varianty
                 2. Koncept riešenia (výkres zmien) – invariantne (v portfóliu vytlačiť aj výrez v podrobnosti mierky 1:5000)

3. Návrhová časť – Územný plán obce
• Smerná časť – odôvodnenie ÚPN-O
o Text – sprievodná správa
o Grafika: 1. Širšie vzťahy (VÚC-ka s doplnením)
                 2. Priestorové usporiadanie a využívanie územia
                 3. Dopravné a technické vybavenie územia (ak nebude čitateľné, rozdeliť)
                 4. Ochrana a tvorba krajiny s vyznačením systému ekologickej stability
                 5. Predbežný záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy
• Záväzná časť
o Text – sprievodná správa
o Grafika: 1. Priestorová regulácia a regulácia využívania územia s vyznačením záväzného riešenia dopravného a technického vybavenia (v portfóliu vytlačiť aj výrez v podrobnosti mierky 1:5000)
                 2. Strategická regulácia a verejnoprospešné stavby (v portfóliu vytlačiť aj výrez v podrobnosti mierky 1:5000)
  
Rozsah práce:Textová a grafická časť podľa špecifikácie zadania
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2013Ing. Júlia Bernátová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Marián Zajko, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
garant študijného programu