19. 10. 2019  9:28 Kristián
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Pavol Griač – ÚM I-PP den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu STU
 Ústav manažmentu STU
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Pavol Griač
Študijný program:priestorové plánovanie
Študijný odbor: priestorové plánovanie
Evidenčné číslo:ÚM-13581-49817
ID študenta:49817
Vedúci práce:prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Konzultant:Mgr. Marek Dinka, Ing. Ľubomír Jamečný
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Kreatívny a kultúrny priemysel a jeho potenciálny rozvoj v širšom centre Bratislavy
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Úvod
2. Špecifkácia základnej myšlieky práce a zhodnotneie teoretických východísk, definovanie základných otázok a určenie cieľov riešenia
3. Metodický postup spracovania práce
4. Analytická časť – Analýza mesta Bratislavy - kreatívne odvetvia v štruktúre mesta, komparatívna analýza s inými mestami v EU a vo svete s dôrazom na definíciu a analýzy modelového územia
5. Priestorová expresia kreatívnych odvetví vo fyzickej a funkčnej štruktúre mesta
6. Stratégie podpory kreatívneho "priemyslu" a skvalitnenie mäkkých faktorov rozvoja kreatívnych odvetví a kompletizácia mestskej štruktúry
7. Generel rozvoja kreatívnych odvetví na modelovom území
8. Návrh implementačných opatrení
9.Záver a diskusia
10. Cudzojazyčné summary
11. Zoznam použitej literatúry
  
Rozsah práce:Textová a grafická časť podľa špecifikácie zadania
  
Dátum zadania:13. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:07. 05. 2012Ing. Pavol Griač
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Marián Zajko, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
garant študijného programu