7. 4. 2020  22:51 Zoltán
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Vladimír Doktor – MTF B-BOZ pres [sem 2, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Vladimír Doktor
Študijný program:bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Študijný odbor:8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Evidenčné číslo:MTF-5266-52148
ID študenta:52148
Vedúci práce:Ing. Richard Kuracina, PhD.
Miesto vypracovania:UBEI MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Ľudský faktor ako zdroj ohrozenia a spôsoby jeho eliminácie
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Popis ľudského faktora ako súčasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
2. Popís identifikácie a analýzy ľudských chýb
3. Popis faktorov vplývajúcich na ľudské chyby
4. Popis metód eliminácie ľudských chýb
5. Popis vybraného systému pre analýzu
6. Zhodnotenie vybraného systému z hľadiska ľudského faktora a jeho eliminácie
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:03. 06. 2011Ing. Vladimír Doktor
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
garantka študijného programu