Apr 6, 2020   3:06 p.m. Irena
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Vladimír Doktor – MTF B-BOZ den [term 2, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Vladimír Doktor
Študijný program:bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Študijný odbor:8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Evidenčné číslo:MTF-5266-52148
ID študenta:52148
Vedúci práce:Ing. Richard Kuracina, PhD.
Miesto vypracovania:UBEI MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Ľudský faktor ako zdroj ohrozenia a spôsoby jeho eliminácie
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Popis ľudského faktora ako súčasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
2. Popís identifikácie a analýzy ľudských chýb
3. Popis faktorov vplývajúcich na ľudské chyby
4. Popis metód eliminácie ľudských chýb
5. Popis vybraného systému pre analýzu
6. Zhodnotenie vybraného systému z hľadiska ľudského faktora a jeho eliminácie
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:03. 06. 2011Ing. Vladimír Doktor
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
garantka študijného programu