28. 1. 2020  1:14 Alfonz
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Jozef Urcikán – MTF B-PPT den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Jozef Urcikán
Študijný program:počítačová podpora výrobných technológií
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5290-6776
ID študenta:6776
Vedúci práce:prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Miesto vypracovania:MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Obnova rezných vlastností nástrojov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1 Rezné vlastnosti nástrojov
2 Opotrebovávanie nástrojov ( mechanizmy, kritéria opotrebovania pre jednotlivé druhy nástrojov )
3 Obnova rezných vlastnosti nástrojov ostrením ( nástroje, stroje, pracovné podmienky, hodnotenie kvality ostrenia )
4 Aplikácia poznatkov na vybranú skupinu nástrojov
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2013Ing. Jozef Urcikán
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
garant študijného programu