Jan 25, 2020   12:52 p.m. Gejza
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Lucia Pastirčiková – FCFT B-CHMCH den [term 8, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie analytickej chémie
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Lucia Pastirčiková
Študijný program:chémia a medicínska chémia
Študijné odbory:4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-5427-40672
ID študenta:40672
Vedúci práce:doc. Ing. Eva Benická, CSc.
Miesto vypracovania:Oddelenie analytickej chémie
  
Názov práce:Využitie viackolónových zostáv v plynovej chromatografii na analýzu vybraných prchavých zlúčenín prítomných v potravinách a poživatinách
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Preštudovanie metód analýzy prchavých zlúčenín prítomných vo vzorkách potravín, a možnosti správneho stanovenia skutočných vzájomných pomerov zlúčenín v prítomnosti ďalších zložiek matrice. Zvládnutie základnej chromatografickej techniky, odskúšanie analýzy pre vybrané analyty, zhodnotenie kvantitatívnej informácie o jednotlivých látkach.
  
Rozsah práce:do 40 strán
  
Dátum zadania:15. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2010Ing. Lucia Pastirčiková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.
garant študijného programu