Oct 14, 2019   7:44 a.m. Boris
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Michal Golej – MTF I-IBE den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Michal Golej
Študijný program:integrovaná bezpečnosť
Študijný odbor: bezpečnostné vedy
Evidenčné číslo:MTF-13551-52245
ID študenta:52245
Vedúci práce:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Miesto vypracovania:UBEI MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Analýza iniciačných zdrojov vyskytujúcich sa v obytnom priestore
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Zápalnosť tuhých materiálov od rôznych druhov iniciačných zdrojov
2. Analýza skúšobných metód na stanovenie horľavosti látok z hľadiska použitých skúšobných vzoriek a iniciačných zdrojov
3. Charakterizácia iniciačných zdrojov z hľadiska ich výskytu, energetických vlastností a frekvencie používania
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:13. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:04. 05. 2012Ing. Michal Golej
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Karol Balog, PhD.
garant študijného programu